Kentucky  Mops

 

 

 

 

 

 

 

BCT-KM12PY3 KENTUCKY MOP NO.12 PY YARN
BCT-KM14PY3 KENTUCKY MOP NO.14 PY YARN
BCT-KM16PY3 KENTUCKY MOP NO.16 PY YARN

 

 

BCT-KM12MU3 KENTUCKY MOP NO.12 MU YARN
BCT-KM14MU3 KENTUCKY MOP NO.14 MU YARN
BCT-KM16MU3 KENTUCKY MOP NO.16 MU YARN

 

BCT-KM12TW3 KENTUCKY MOP NO.12 TWINE YARN
BCT-KM14TW3 KENTUCKY MOP NO.14 TWINE YARN
BCT-KM16TW3 KENTUCKY MOP NO. 16 TWINE YARN

 

BCT-KCP3 KENTUCKY CLIP HOLDER PLASTIC
BCT-KCM3 KENTUCKY CLIP HOLDER METAL